Podívejte se:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________

 

 

 

 

Podmínky pro 3 letou záruku DeWALT

Záruka v trvání 3 roků na elektrické nářadí DEWALT pro Evropu

Záruka na elektrické nářadí DEWALT pro Evropu týkající se vašeho výrobku může být od data jeho zakoupení prodloužena z 1 roku na 3 roky v souladu s následujícími podmínkami.

1. Registrace

Výrobek je zaregistrován původním uživatelem výrobku DEWALT do 4 týdnů po jeho zakoupení na adrese www.DEWALT.cz/3. (Jsou vyžadovány kontaktní údaje uživatele výrobku DEWALT, katalogové číslo nářadí, výrobní číslo a datový kód.)

Sady skládající se z řady nářadí jsou z registrace vyloučeny, jednotlivé nářadí ze sad musí být registrováno samostatně.

2. Základní podmínky

2.1 Záruka v trvání 3 roků na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu je k dispozici původním uživatelům výrobků DEWALT, které byly zakoupeny u autorizovaných prodejců DEWALT v Evropě pro použití v jejich řemeslnické nebo profesní činnosti. Tato záruka na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu není k dispozici osobám, které zakupují výrobky DEWALT pro účely dalšího prodeje nebo pronájmu.

2.2 Tato záruka není převoditelná. Je k dispozici pouze původním uživatelům výrobků DEWALT, kteří zakoupili a zaregistrovali tento výrobek podle výše uvedených pokynů.

2.3 Mimo záruční podmínky, které jsou popisovány v tomto dokumentu, platí také záruční podmínky uvedené v záruce na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu.

2.4 Oprava nebo výměna výrobku provedená v rámci této záruky neprodlužuje nebo neobnovuje dobu trvání této záruky. Záruka v trvání 3 roků je zahájena datem zakoupení výrobku a je ukončena po uplynutí 36 měsíců.

2.5 Provedením registrace výrobku DEWALT v rámci záruky v trvání 3 roků na elektrické nářadí DEWALT pro Evropu, uživatel přijímá výše uvedené podmínky a také to, že se na tento výrobek nevztahuje záruka DEWALT 30-1-1 (vrácení do 30 dnů bez rizika/1 rok kompletní záruka/1 rok servis zdarma) od 1. 1. 2016.   

3. Výrobky vyloučené ze záruky v trvání 3 roků na elektrické nářadí DEWALT pro Evropu.

Kromě výrobků vyloučených ze záruky na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu uvedených v části 3, jsou z této záruky vyloučeny také následující výrobky značky DEWALT.

Montážní upevňovací nářadí, například vzduchové nastřelovací pistole, rázová nářadí používající prachové náplně.

Baterie a nabíječky. Zrekonstruované nebo repasované výrobky označené doplňkovou značkou – „Zrekonstruováno ve výrobním závodě“ nebo značkou „Q“.

Kompresory a generátory.

4. Vytvoření reklamace v rámci záruky

4.1 Chcete-li vytvořit záruční reklamaci, kontaktujte vašeho prodejce nebo najděte adresu nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT na adrese www.2helpU.com.

4.2 Nářadí DEWALT musí být předáno prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu DEWALT kompletní se všemi díly, s originálním dokladem o zakoupení a s platným certifikátem DEWALT na záruku v trvání 3 let.

4.3 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli reklamaci v rámci této záruky, která podle názoru technika autorizovaného servisu není způsobena vadou materiálu nebo výrobní vadou nebo která není v souladu s uvedenými záručními podmínkami pro elektrické nářadí DEWALT pro Evropu.

5. Změny záručních podmínek

5.1 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo přezkoumat a změnit svou záruční politiku, lhůty a způsobilost výrobku bez předchozího upozornění tak, jak bude považovat za vhodné.

5.2 Aktuálně platné záruční podmínky týkající se elektrického nářadí DEWALT pro Evropu jsou k dispozici na internetové adrese www.2helpU.com, u autorizovaného prodejce DEWALT nebo v zastupitelské kanceláři DEWALT.

 

Záruční podmínky pro elektrické nářadí DEWALT pro Evropu

Společnost DEWALT je přesvědčena o kvalitě svého elektrického nářadí a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto nářadí. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a žádným způsobem neovlivní jeho smluvní práva jako profesionálního uživatele nebo zákonná záruční práva jako soukromého neprofesionálního uživatele. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

1. Záruka v trvání JEDNOHO ROKU na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu

Dojde-li během 12 měsíců od data zakoupení vašeho elektrického nářadí DEWALT k jeho poškození z důvodu vady materiálu nebo výrobní vady, společnost DEWALT může v souladu se záručními podmínkami v níže uvedených částech 2 až 4 provést bezplatnou výměnu všech poškozených částí nebo dle vlastního uvážení bezplatnou výměnu celého nářadí:

2. Základní podmínky

2.1 Záruka na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu je k dispozici původním uživatelům výrobků DEWALT, které byly zakoupeny u autorizovaných prodejců DEWALT v Evropě pro použití v jejich řemeslnické nebo profesní činnosti. Tato záruka na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu není k dispozici osobám, které zakupují výrobky DEWALT pro účely dalšího prodeje nebo pronájmu.

2.2 Tato záruka není převoditelná. Je k dispozici pouze původním uživatelům výrobků DEWALT, kteří zakoupili tento výrobek podle specifikace ve výše uvedeném bodě 2.1.

2.3 Tato záruka se vztahuje na elektrické nářadí DEWALT pro řemeslníky, pokud to není výslovně vyloučeno.

2.3 Oprava nebo výměna výrobku provedená v rámci této záruky neprodlužuje nebo neobnovuje dobu trvání této záruky. Tato záruka je zahájena datem zakoupení výrobku a je ukončena po uplynutí 12 měsíců.

2.4 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli reklamaci v rámci této záruky, která podle názoru technika autorizovaného servisu není způsobena vadou materiálu nebo výrobní vadou nebo která není v souladu s uvedenými záručními podmínkami pro elektrické nářadí DEWALT pro Evropu.

2.5 Záruka DEWALT se nevztahuje na náklady na přepravu a dopravu mezi uživatelem výrobku DEWALT a místem zakoupení tohoto výrobku nebo mezi uživatelem výrobku DEWALT a autorizovaným servisem DEWALT.

3.  Výrobky vyloučené ze záruky na elektrická nářadí DEWALT pro Evropu

Vyloučení ze záruky na elektrická nářadí DEWALT se vztahuje na následující výrobky.

3.1 Výrobky, které nejsou vyráběny dle specifikace společnosti DEWALT pro Evropu a které jsou dováženy od neautorizovaných prodejců z lokací mimo členských států EU a zóny volného obchodu EFTA.

3.2 Příslušenství, která se dostanou do kontaktu s obrobkem, jsou považována za spotřební materiál, například vrtáky, pilové listy, brusné kotouče.

3.3 Výrobky používané pro sériovou výrobu, výrobky dodávané firmám, které se zabývají pronájmem, výrobky dodávané na základě dohod o poskytování služeb a na základě obchodních smluv, jsou z této záruky vyloučeny a vztahují se na ně specifické záruční podmínky uvedené v dodavatelské smlouvě.

3.4 Značkové výrobky DEWALT dodávané partnery, na které se vztahuje specifická záruka nebo záruční požadavky.  Viz dokumentace dodávaná s výrobkem. 

3.5 Výrobek dodaný jako součást sady, který je předán k záruční opravě, pokud se datový kód výroby tohoto výrobku nebo datum jeho zakoupení neshoduje s údaji u dalších výrobků v této sadě.

3.6. Ruční nářadí, oblečení, osobní ochranné pomůcky

3.7 Výrobky používané ve výrobě a při aplikacích nebo postupech hromadné výroby, pokud nejsou podporovány servisním plánem DEWALT.

4. Zamítnutí záruční reklamace

Reklamace v rámci této záruky mohou být odmítnuty v následujících případech:

4.1 Nelze-li zástupci autorizovaného servisu DEWALT rozumně předvést, že je závada výrobku způsobena vadou materiálu nebo výrobní vadou.

4.2 Jsou-li poškození nebo závady výrobku způsobeny běžným opotřebováním během normálního použití. Viz bod 4.14. Všechny výrobky jsou během použití vystaveny opotřebování. Správná volba výrobku je důležitá.

4.3 Nelze-li ověřit datový kód a výrobní číslo výrobku.

4.4 Není-li při dodání výrobku z důvodu reklamace předložen originální doklad o jeho zakoupení.

4.5 Došlo-li k poškození výrobku, které bylo způsobeno nesprávným použitím, a to včetně pádů, nehod nebo pracovních operací, které se neshodovaly s pokyny pro použití tohoto výrobku.

4.6 Došlo-li k poškození výrobku, které bylo způsobeno použitím příslušenství a doplňků, které nebyly schváleny společností DEWALT nebo použitím spotřebních dílů, které nebyly specifikovány v návodu.

4.7 Jedná-li se o jakýkoli výrobek, u kterého došlo k provedení jeho úprav.

4.8 Jedná-li se o výrobek, u kterého došlo k opravě provedené jinou osobou než pracovníkem autorizovaného servisu DEWALT, nebo kdy byly při opravě použity jiné než originální díly DEWALT.

4.9 Došlo-li k přetížení výrobku nebo pokračovalo-li se v použití výrobku po jeho částečném selhání.

4.10 Došlo-li k použití výrobku v abnormálním prostředí, včetně vniknutí kapalin nebo jiných materiálů do výrobku.

4.11 Nebyla-li prováděna předepsaná údržba nebo výměna spotřebních dílů.

4.12 Došlo-li k dodání nekompletního výrobku nebo výrobku, který byl opatřen neoriginálními komponenty.

4.13 Byla-li vada výrobku způsobena nastavením, seřízením nebo montážním postupem, který byl proveden uživatelem a který je popsán v návodu k obsluze. Všechny výrobky jsou během výroby prohlíženy a kontrolovány. Jakákoli poškození nebo nesrovnalosti u výrobku zjištěné při jeho dodání musí být ihned sděleny prodejci.

4.14 Poškození nebo závady způsobené běžným opotřebováním komponentu během normálního použití. Spotřební komponenty zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na následující příklady

Běžné komponenty         

  • Uhlíky
  • Pouzdra
  • Příruby
  • Těsnění
  • Maziva, mazací tuky
  • Napájecí kabely
  • Sklíčidla
  • Držáky pracovních nástrojů
  • O-kroužky

Specifické komponenty výrobku

• Servisní sady

Upevňovací nářadí

• O-kroužky          • Rázové písty

• Pružiny             • Tlumiče rázů

Kladiva

• Rázové kusy       • Válce

• Držáky nástrojů    • Ráčny

Rázová nářadí

• Upínací systém    • Držák nástrojů

• Rázový kus

5. Vytvoření reklamace v rámci záruky

5.1 Chcete-li vytvořit záruční reklamaci, kontaktujte vašeho prodejce nebo najděte adresu nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT na adrese www.2helpU.com.

5.2 Nářadí DEWALT musí být předáno prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu DEWALT kompletní se všemi díly a s originálním dokladem o zakoupení.

5.3 Zástupce autorizovaného servisu DEWALT výrobek zkontroluje a potvrdí, zda je nárok na opravu v rámci záruky oprávněný nebo ne. 

5.4 V případě, kdy budou během záruční opravy zjištěny opotřebované díly, záruční servis může poskytnout cenové nabídky týkající se opravy nebo výměny opotřebovaných dílů.

5.5 Nebude-li zajištěno provádění správné údržby výrobku, může dojít k zrušení nároku na budoucí reklamace.

5.6 Jakmile bude oprava výrobku dokončena, výrobek bude vrácen na místo, kde byl předán k opravě v rámci této záruky.

6. Neplatné reklamace v rámci záruky

6.1 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoli reklamaci v rámci této záruky, která podle názoru technika autorizovaného servisu není v souladu s uvedenými záručními podmínkami společnosti DEWALT pro Evropu.

6.2 Je-li reklamace v rámci záruky zástupcem autorizovaného servisu DEWALT zamítnuta, důvod tohoto zamítnutí bude oznámen společně s odhadovanou cenou opravy výrobku.    Je-li reklamace v rámci záruky zamítnuta, za opětovnou montáž a vrácení vadného výrobku mohou být naúčtovány poplatky.

7. Změny záručních podmínek

7.1 Společnost DEWALT si vyhrazuje právo přezkoumat a změnit svou záruční politiku, lhůty a způsobilost výrobku bez předchozího upozornění tak, jak bude považovat za vhodné.

7.2 Aktuální záruční podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.2helpU.com. Nebo kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce DEWALT, autorizovaný servis nebo nejbližší zastoupení společnosti DEWALT